Projekty

Projekt Erasmus+ „TeC@ses“

Trvání: 2023 – 2026

Partneři projektu: University of Cologne, University of Antwerp, Tampere University

 

TAČR GO310043 – řešitel doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Kognitivní zkreslení a chyby v práci s informacemi a strategie jejich předcházení, oblast vzdělávání

 

GAČR GO310023 – řešitel doc. Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.

Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chování

 

GAČR GA310013 – řešitel doc. Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.

Proč vrána k vráně někdy nesedá? Nedokonalá selekce podvodníků do prostředí umožňujících podvádění

 

GAČR GA310012 – řešitel doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Behaviorální organizační politika: Experimenty v prosociálním politikaření

 

e3Cases: using business case studies in higher education

Trvání: 2018 – 2021

Project partners: University of Cologne, Pedagogical University of Krakow a University of Antwerp.

Associated partners: BayernInvest, GATEWAY Gründungsservice, Nowa Era, Credendo, Hilti ČR

 

GA310019 – řešitel Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.

Korupce má významné společenské a ekonomické dopady. Výzkum korupce je však komplikovaný, protože korupce je obvykle skrytá. Tento problém může být vyřešen použitím laboratorních experimentů, které mohou modelovat rozhodnutí o přijetí úplatku a nabídnout tak jedinečnou možnost studovat kauzální efekty specifických vlastností situace, v níž je úplatek nabídnut. Tento projekt má za cíl zkoumat faktory, které ovlivňují rozhodnutí přijmout úplatek pomocí nově vytvořené počítačové úlohy modelujicí byrokratickou formu korupce. První experiment bude zkoumat vliv trestů na rozhodnutí o přijetí úplatku v této úloze. Zbývající tři experimenty prozkoumají faktory, které mohou ovlivnit možnost racionalizace rozhodnutí přijmout úplatek a které mohou být také využity v rámci intervencí v reálném prostředí. Konkrétně budeme zkoumat, zda se zvyšuje ochota přijmout úplatek v důsledku vnímané nespravedlnosti pracovních podmínek, morálního “vyvázání se” následujícího po přijetí malého úplatku a rozptýlení zodpovědnosti za negativní důsledky přijetí úplatku.

 

GA310018 – řešitel doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Soudobý experimentální výzkum podceňuje institucionální, resp. organizační podmínky a zaměřuje se zejména na individuální rozhodovací procesy. Tento přístup obecně vede k nižším efektům zkoumaných faktorů. V projektu bude využit experimentální design umožňující sebe-selekci participantů (z Česka a z Číny) do prostředí umožňujících více či méně podvádět. Zároveň bude zkoumáno, jak volba prostředí ovlivní reputaci hráče, a tedy zda jeho chování ovlivní, ví-li, že bude selektován do prostředí s nižším či vyšším podváděním. Poslední část se zaměří na testování experimentátorovy poptávky pomocí terénního experimentu.

 

 

Zahraniční projekty Poskytovatel Hlavní řešitel Od Do Impact of EU Cohesion Policy in Visegrad countries: Chellenges for Future Visegrad Fund Potluka Oto 1. 1. 2010 31. 12. 2010 Testing of corporate social responsibility indicators in selected Czech and Austrian companies AKTION Malý Milan 1. 10. 2003 31. 12. 2003 Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility in Austria and Czech Republik AKTION Malý Milan 12. 6. 2002 14. 6. 2003 Empirická etapa srovnávací analýzy řízení a správy společností v rakousku a ČR AKTION Malý Milan 1. 2. 2001 31. 12. 2001 Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice AKTION Malý Milan 1. 1. 2000 1. 2. 2001 Interkultureller Vergleich des Führungsverhaltens österreichischer und tschechischer Manager sowie des Führungsnachwuchses AKTION Malý Milan
TAČR Číslo Hlavní řešitel Od Do Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE GT310042 Potluka Oto 1. 1. 2012 30. 10. 2013
GAČR Číslo Hlavní řešitel Od Do
Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře P403/12/P350 Potluka Oto 1. 1. 2012 31. 12. 2014
Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR GA402/07/0563 Malý Milan 1. 1. 2007 31. 12. 2009
Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery GA402/06/0103 Dědina Jiří 1. 1. 2006 31. 12. 2007
Průzkum současné úrovně českého vyššího managementu a její vliv na předpoklady úspěšnosti podniků v procesu globalizace GA402/02/1398 Dědina Jiří 1. 1. 2002 31. 12. 2003
Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možností aplikace v České republice GA402/02/1579 Truneček Jan 1. 1. 2002 31. 12. 2003
Tvorba komplexního přístupu k práci s tichými a explicitními znalostmi organizací v České republice GA402/04/0867 Truneček Jan 1. 1. 2004 31. 12. 2005
IGA VŠE Číslo Hlavní řešitel Od Do
Role správních orgánů v zákaznické strategii v České republice 29/2012 Aleš Kubíček 1.3.2012 Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků 30/2010 Monika Barton 1.3.2012 Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod 31/2010 Miroslav Lorenc 1.3.2012 Management znalostí 21/2011 Michal Červenka 1.3.2011 31.12.2012 Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek 11/2010 Lenka Švecová 1.3.2010 31.12.2011 Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a středních podniků 9/2010 Lukáš Procházka 1.3.2010 31.12.2011 Modelování a vizualizace podnikových procesů 24/2011 Miroslav Lorenc 1.3.2011 31.12.2011 Faktory úspěchu mikro firem 35/2010 Martin Kešner 1.3.2010 31.12.2010 Hodnocení efektivnosti procesů pomocí hodnoty pro zákazníka 44/2010 Ondřej Hykš 1.3.2010 31.12.2010 Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR 5/2010 Ivana Svobodová 1.3.2010 31.12.2010 Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor zvyšování
prosperity
18/2010 Lenka Sedláčková 1.3.2010 31.12.2010 Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny v segmentu obnovitelných
zdrojů a financí
14/2010 Pavel Skopal 1.3.2010 31.12.2010 Návrh a ověření metodologie aplikace veličiny hodnota vztahu se zákazníkem v podnikovém řízení 15/05 Malach Jakub 15. 7. 2005 30. 9. 2006 Analýza příčin selhání řízení a správy (Corporate Governance) českých podniků v období transformace 12/04 Malý Milan 1. 9. 2004 31. 8. 2005 Návrh metodologie hodnocení vztahu se zákazníkem 11/04 Malach Jakub 1. 9. 2004 31. 8. 2005 Skutečné bariéry inovací 9/08 Theodor Michal 21. 7. 2008 30. 9. 2009 Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii 15/03 Srpová Jitka 1. 9. 2003 31. 8. 2004 Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky 310 Truneček Jan
Ostatní Číslo Poskytovatel Hlavní řešitel Od Do
Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ MPSV Potluka Oto 3. 5. 2011 31. 12. 2013
Tvorba metodiky pro komplexní činnost národní zkušební organizace řidičů jako dominantního prvku v oblasti bezpečnosti silničního provozu CG911-053-150 T … Kopecký Zdeněk 1. 1. 2009 31. 12. 2010
Návrh systému informační podpory ochrany dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy CG941-055-030 K Kopecký Zdeněk 1. 1. 2009 31. 12. 2010
Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti CG941-052-220 Kopecký Zdeněk 1. 1. 2009 31. 12. 2010
Studie EU – automobilový průmysl – UNIDO UNIDO Malý Milan 1. 1. 2003 31. 12. 2003
Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management 369/1b MŠMT Švecová Lenka 1. 1. 2003 31. 12. 2003
Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy 137/2b MŠMT Veber Jaromír 1. 1. 2003 30. 6. 2003

Mnoho projektů je zpracováváno v katedrální sekci s názvem behaviorální ekonomie organizace. Více informací o činnosti sekce naleznete ZDE.

Projekty Operačního programu Praha – Adaptabilita
Inovace výuky managementu: vstříc změnám
Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze
Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!
Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky
Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace
Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků FPH, VŠE v Praze
Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT

Projekty FRVŠ
Inovace předmětu Manažerská informatika – databázové aplikace
Inovace předmětu EU a strukturální fondy
Inovace předmětu Manažerské rozhodování

Projekty Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
Štíhlá výroba a inovace