Diplomové práce

Postup zadání a odevzdání diplomové práce

  • Téma si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
  • Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
  • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
  • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
  • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
  • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.
  • Po vložení kvalifikační práce do InSIS student přepošle potvrzení o korektním vložení práce do systému sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Potvrzením se rozumí e-mail, který studentovi po vložení práce automaticky zašle InSIS.
  • Student po odevzdání práce do InSIS identickou verzi vytiskne a svázanou přinese k obhajobě (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk). Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce komisí vrácena.
  • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

 

Pokyny pro odevzdávání v ZS 2022/2023

Diplomové práce budou odevzdávány pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu, tj. nejpozději ve středu 14. 12. 2022. Po vložení kvalifikační práce student přepošle potvrzení o korektním vložení práce do systému sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Potvrzením se rozumí e-mail, který studentovi po vložení práce automaticky zašle InSIS.

Bez odeslání potvrzení o korektním vložení práce (do 23:59 ve středu 14. 12. 2022) na sekretariát nebude diplomová práce považována za odevzdanou.

Obhajoby DP pak proběhnou v termínu 26. 1. – 27. 1. 2023.

Studenti cizojazyčných programů/oborů odevzdávají kvalifikační práce i potvrzení o korektním vložení na studijní oddělení cizojazyčných programů.

Termíny obhajob DP v ZS 2022/2023
termín učebna čas
čt 26. 1. 2023 RB459 9:00

Termíny budou vypsány v InSIS.

Přihlašování od 16. 12. 2022  od 10:00 hod.

Přihlašování do 19. 1. 2023 do 9:00 hod.

Odhlašování do 19. 1. 2023 do 8:00 hod.

 

Termíny obhajob DP jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací 14. 12. 2022.

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.