Diplomové práce

Postup zadání a odevzdání diplomové práce

  • Téma si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
  • Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
  • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
  • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
  • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
  • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.
  • Student odevzdá 1x vytištěnou diplomovou práci včetně vytištěné stránky z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce NEBO automatického emailu potvrzujícího korektní vložení práce do InSIS nejpozději do data uvedeného na stránkách katedry.
  • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

 

Odevzdání diplomové práce

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení v knižní vazbě odevzdat v úředních hodinách do středy 13. 5. 2020 15:30 na sekretariát Katedry managementu RB 449.

K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

 

V případě uzavření školy se bude odevzdávat pouze elektronická verze DP do InSIS s následným posláním e-mailu o korektním vložení práce do InSIS na sekretariát katedry, na které závěrečnou práci píšete.

 

Další termín odevzdání DP bude do 26. 8. 2020.

Obhajoby pak proběhnou v termínu 9. 9.  –  15. 9. 2020.

 

Složení komisí na obhajoby DP

Termíny obhajob diplomových prací v LS 2019/2020 – v období 25. 5. – 11. 6. 2020

termín předseda člen člen člen
učebna čas
KM/KPO KSG KMG KPO
   
středa 3.6.2020 Houdek x x 14:00
pátek 5.6.2020 Houdek x x 14:00
středa 10.6.2020 Houdek x x 14:00

 

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP se výše uvedené termíny mohou změnit.