Diplomové práce

Postup zadání a odevzdání diplomové práce

 • Téma si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
 • Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
 • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
 • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
 • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.
 • Student odevzdá 1x vytištěnou diplomovou práci včetně vytištěné stránky z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce NEBO automatického emailu potvrzujícího korektní vložení práce do InSIS nejpozději do data uvedeného na stránkách katedry.
  ZMĚNA: V ZS 2022/23 SE TIŠTĚNÁ VERZE DP NEODEVZDÁVÁ. VIZ. PODROBNÉ INFORMACE NÍŽE
 • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

 

Pokyny pro odevzdávání v ZS 2022/2023

Diplomové práce budou odevzdávány pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu, tj. nejpozději 24. 8. 2022. Po vložení kvalifikační práce student přepošle potvrzení o korektním vložení práce do systému sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Potvrzením se rozumí e-mail, který studentovi po vložení práce automaticky zašle InSIS.

Bez odeslání potvrzení o korektním vložení práce (do 23:59 ve středu 24. 8. 2022) na sekretariát nebude diplomová práce považována za odevzdanou.

Obhajoby DP pak proběhnou v termínu 12. 9. – 16. 9. 2022.

Studenti cizojazyčných programů/oborů odevzdávají kvalifikační práce i potvrzení o korektním vložení na studijní oddělení cizojazyčných programů.

Termíny obhajob DP v ZS 2022/2023
termín učebna čas
po 12.9. RB207 13:30

Termíny budou vypsány v InSIS.

Přihlašování na obhajoby DP od 1. 9. 2022 11:00 hod.
Přihlašování do 5. 9. 2022 23:00 hod.
Odhlašování do 1. 9. 2022 11:00 hod.

Termíny obhajob DP jsou předběžné, k úpravě dojde po odevzdání diplomových prací 24. 8. 2022.

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.