Bakalářské práce

Fakulta podnikohospodářská nabízí bakalářské studium v následujících oborech:

 • Podniková ekonomika a management – v prezenční formě
 • Arts management – v prezenční formě

Katedra managementu se na všech výše uvedených oborech podílí.

Postup zadání a odevzdání bakalářské práce

 • Téma bakalářské práce si volí student po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
 • Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
 • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře a další náležitosti bakalářské práce jsou uvedeny na stránkách fakulty.
 • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta bakalářské práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 • Student, který plánuje obhajovat bakalářskou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
 • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
 • Student odevzdá 1x vytištěnou bakalářskou práci včetně vytištěné stránky z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce NEBO automatického emailu potvrzujícího korektní vložení práce do InSIS nejpozději do data uvedeného na stránkách katedry.
  ZMĚNA: V ZS 2022/23 SE TIŠTĚNÁ VERZE BP NEODEVZDÁVÁ. VIZ. PODROBNÉ INFORMACE NÍŽE.
 • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Pokyny pro odevzdávání v ZS 2022/2023

Bakalářské práce budou odevzdávány pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu, tj. nejpozději 21. 9. 2022. Po vložení kvalifikační práce student přepošle potvrzení o korektním vložení práce do systému sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce.

Bez odeslání potvrzení o korektním vložení práce (do 23:59 ve středu 21. 9. 2022) na sekretariát nebude bakalářská práce považována za odevzdanou.

Obhajoby BP pak proběhnou v termínu 19. 10. – 28. 10. 2022.

 

Termíny obhajob BP v ZS 2022/2023
termín učebna čas
19.10. 9:00-11:30
20.10. 9:00-11:30
25.10. 9:00-11:30
26.10. 9:00-11:30
27.10. 9:00-11:30

Termíny jsou vypsány v InSIS.

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné