Bakalářské práce

Postup zadání a odevzdání bakalářské práce

  • Téma bakalářské práce si volí student po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
  • Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
  • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře a další náležitosti bakalářské práce jsou uvedeny na stránkách fakulty.
  • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta bakalářské práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  • Student, který plánuje obhajovat bakalářskou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
  • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
  • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.
  • Po vložení kvalifikační práce student obratem přepošle potvrzení o korektním vložení práce do systému sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Informovat sekretariát je nutné proto, aby mohl být nastaven odpovídající počet míst na termínech obhajob.
  • Student po odevzdání práce do InSIS identickou verzi vytiskne a svázanou přinese k obhajobě (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk). Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce komisí vrácena.
  • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Pokyny pro odevzdávání v ZS 2023/2024

Bakalářské práce budou odevzdávány pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu, tj. nejpozději ve středu 20. 9. 2023. Po vložení kvalifikační práce student obratem přepošle potvrzení o korektním vložení práce do systému sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Potvrzením se rozumí e-mail, který studentovi po vložení práce automaticky zašle InSIS.

Bez odeslání potvrzení o korektním vložení práce (do 23:59 ve středu 20. 9. 2023) na sekretariát nebude bakalářská práce považována za odevzdanou.

Obhajoby BP pak proběhnou v termínu 18. 10. – 20. 10. 2023.

 

Termíny obhajob BP v ZS 2023/2024
termín učebna čas
st 18. 10. 2023 RB436 9:00

Termíny budou vypsány v InSIS.

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.