Vedlejší specializace

3PR Projektový management

Vedlejší specializace 3PR Projektový management reflektuje situaci v praxi, kdy stále více organizací zavádí projektový management nebo zcela přechází na projektově řízenou organizaci. Reagují tak na dynamičnost prostředí a potřebu zajistit a udržet svou konkurenceschopnost. Projektový management jako odborná disciplina představuje soubor znalostí, dovedností, nástrojů a technik, kterým se bude vedlejší specializace věnovat.

Cílem vedlejší specializace 3PR Projektový management je předat studentům v praxi žádané znalosti, vybavit je metodami, technikami a nástroji a rozvinout jejich dovednosti, které jsou potřebné k řízení projektů v praxi, a tím přispět k jejich uplatnění na trhu práce.

Studenti budou řešit příklady, případové studie, virtuální i reálné projekty, do nichž se zapojí formou projektové praxe ve vybraných organizacích. Na hodinách budou mít možnost pracovat a diskutovat s projektovými manažery a s dalšími experty z praxe a budou v úzkém kontaktu se zástupci a členy asociací projektového řízení působícími v ČR.

 

3LS Management kvality a Lean Six Sigma

Vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma je zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti procesního managementu a provozního managementu prostřednictvím moderních přístupů Lean Management a Six Sigma. Dále rozvíjí znalosti v oblasti managementu kvality, zejména pak v rámci vytváření, implementace, udržování a zlepšování systémů managementu kvality založených na požadavcích normy ČSN EN ISO 9001.

Vedlejší specializace studenty připraví na pozice v oblasti provozního managementu, procesního managementu, ale i managementu kvality postaveného na přístupu Six Sigma nebo na mezinárodních normách ISO řady 9000. Studenti získají nejen základní znalosti terminologie a principů přístupů managementu kvality, Lean Management a Six Sigma, ale i znalosti a schopnosti aplikovat celou řadu metod a technik využívaných v těchto přístupech, z nichž mnohé jsou aplikovatelné také individuálně. Díky spolupráci s organizacemi, které využívají ucelené přístupy Lean Management a Six Sigma, mají zaveden systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 nebo aplikují vybrané metody a techniky spadající do těchto přístupů, si studenti ověří znalosti získané v rámci předmětů při řešení reálných problémů.