Sekce behaviorální ekonomie organizace

Sekce se zabývá empirickým a experimentálním výzkumem (terénním i laboratorním) šíře problémů, které patří do zájmu oborů sociální psychologie, behaviorální ekonomie a manažerských a organizačních věd. Provozujeme vlastní laboratoř experimentálního behaviorálního výzkumu.

Uvítáme zájemce o studium Ph.D. programu, kteří se mohou podílet na běžících a plánovaných projektech v oblastech  zájmu sekce. Máte-li zájem, prosíme, napište Petru Houdkovi.

Mezi výzkumné oblasti, které jsou v sekci aktuálně řešeny patří:

  • Rozhodovací chyby a zkreslení (vliv ukotvení, stereotypního myšlení ad.) a kritické myšlení
  • Terénní výzkum nečestného chování (pracovníků, manažerů i zákazníků), osobnostní a situační příčiny neetického chování (nejen) ve firmách; dotazníková šetření zaměřená na etická dilemata
  • Laboratorní výzkum, zda a jak lidé odlišují náhodný ne/úspěch od schopností a motivace pracovníků
  • Vliv osobnostních charakteristik na výkonnost, inovativnost a spolupráci
  • Analýza rozhodování s využitím big data (Twitter a FB data)

Empirický, teoretický i replikační výzkum členů sekce je publikován ve významných časopisech z psychologie, managementu a organizačních věd jakými jsou Science, Academy of Management Perspectives, Perspectives on Psychological Science, Psychological Science, Judgment and Decision Making, Journal of Research in Personality, Journal of Behavioral and Experimental Economics, Journal of Management Inquiry, PLOS ONE ad.

Popularizační shrnutí některých našich studií z médií:

Prodavači v centru Prahy poměrně často okrádají turisty, ukázal experiment (ČJ)
If it’s easy to replicate, it might still not be true (AJ)
Stačí si věřit, jít za svým a dokážete… (ČJ)
Annoying Study Shows Humblebragging Works, Kind Of (AJ)
Prokletí Justýny aneb proč jsou dobré skutky nakonec potrestány (ČJ)
VŠE o…morálce hostů v restauracích (ČJ)

Členové sekce

Štěpán Bahník [osobní web, univerzitní web]

Nikola Frollová [osobní web, univerzitní web]

Petr Houdek [osobní web, univerzitní web]

Nicolas Say [osobní web, univerzitní web]

Marcel Tkáčik [osobní web, univerzitní web]

Marek Vranka [osobní web, univerzitní web]

Aktuálně řešené významné projekty

GAČR 2018-2020 „Testování externí validity experimentů na nečestné chování“

Projekt má za cíl otestovat míru externí validity laboratorních experimentů na nečestnost a neetické chování; realizován je mezikulturně (Česko a Čína).

GAČR 2019-2021 „Experimentální studie prediktorů korupčního chování“

Projekt používá laboratorní model korupce pro zjištění faktorů ovlivňujících ochotu vzít si úplatek.

V minulosti řešené významné projekty

GAČR 2017-2018 „Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup“

Projekt je zaměřen na zkoumání informačních toků uvnitř firem a vliv konfliktních zájmů na jejich prosperitu. Rovněž je testováno, zda lidé dokáží rozpoznat vliv náhody na úspěch/selhání projektu či pracovníka.

Spolupracující instituce

PLESS – Prague Laboratory for Experimental Social Sciences
CEBEX – Centrum pro behaviorální experimenty, Praha