Projektový management (3PR)

Na představení VS 3PR v rámci Virtuálního veletrhu vedlejších specializací FPH se můžete podívat na YouTube kanálu FPH.

 

Garantem vedlejší specializace je prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

 

Cíl vedlejší specializace

Cílem vedlejší specializace 3PR Projektový management je předat studentům v praxi žádané znalosti, vybavit je metodami, technikami a nástroji a rozvinout jejich dovednosti, které jsou potřebné k řízení projektů v praxi, a tím přispět k jejich uplatnění na trhu práce.

Studenti budou řešit příklady, případové studie, virtuální i reálné projekty, do nichž se zapojí formou projektové praxe ve vybraných organizacích. Na hodinách budou mít možnost pracovat a diskutovat s projektovými manažery a s dalšími experty z praxe a budou v úzkém kontaktu se zástupci a členy asociací projektového řízení působícími v ČR.

 

Charakteristika vedlejší specializace

  • V rámci studia vedlejší specializace se studenti postaví čelem k výzvám současné praxe – zajistit konkurenceschopnost a rozvoj organizace realizací unikátních projektů v podmínkách rychle se měnícího náročného prostředí a omezených zdrojů.
  • Vedlejší specializace projektový management je určena studentům všech studijních oborů na VŠE.
  • Cílem specializace je poskytnout ucelený program znalostí, rozvoje dovedností pro řízení projektů a přípravy na pozice v projektovém managementu.

Studenti se seznámí s principy a specifiky řízení projektů, naučí se používat efektivní postupy a nástroje řízení projektů, budou se orientovat v sociálně psychologických aspektech projektové práce vč. interkulturního prostředí, rozvinou své kompetence ve vedení projektového týmu a budou se orientovat v aktuálních trendech v řízení projektů. Velmi přínosnou součástí vedlejší specializace je účast projektových manažerů ve výuce a absolvování projektové praxe, při níž budou studenti zapojeni do reálného projektu v praxi již během studia.

 

Na jaké obory/programy specializace navazuje

Vedlejší specializace navazuje na znalosti a dovednosti studentů získané na bakalářském stupni studia, zejm. managementu, ekonomických disciplín, psychologie a sociologie, řízení lidských zdrojů, matematiky a elementární statistiky. Téma souvisí s inovačním managementem, managementem znalostí, procesním managementem a managementem změn.

 

Profil absolventa specializace

Absolvent bude mít ucelené odborné znalosti o disciplíně projektového řízení v různých oborech a sférách ekonomiky na úrovni zahraničních poznatků, bude znát a schopen aplikovat metody, techniky a metodiky projektového řízení, rozvine své technické a behaviorální kompetence pro řízení projektů, bude mít počáteční zkušenosti se zapojením do práce projektových týmů reálných projektů v praxi. Díky tomu bude schopen se orientovat v profesním prostředí projektového managementu, využívat svých dovednosti při řízení projektů, zapojit se do projektů v mezinárodním prostředí a dále rozvíjet své dosavadní praktické zkušenosti.

 

Uplatnění v praxi

Absolventi vedlejší specializace mají bezprostřední a široké uplatnění na různých pozicích napříč obory a hospodářskými sférami. Reálná poptávka praxe po odbornosti projektového managementu nejen neopadává, ale je v ní spatřována možnost profesního rozvoje a dlouhodobé kariérní perspektivy.

Absolvováním této specializace studenti najdou uplatnění v malých i velkých společnostech, v podnikové sféře, státní správě a samosprávě a dalších veřejných službách, v neziskovém sektoru, ve výzkumu, sportu, kultuře, a to na pozici člena projektového týmu, vedoucího projektové skupiny, projektového manažera, metodika řízení projektů, vedoucího projektové kanceláři.

 

Struktura povinných předmětů vedlejší specializace

Poznámka: v posledním sloupci je uveden doporučený semestr studia v rámci magisterského navazujícího studia.

Ident Název Garant Hodin ECTS Semestr
3MA526 Úvod do projektového managementu Ing. Jiří Hájek, Ph.D.; KM 2/2 6 1
3PS532 Kompetence projektového manažera Ing.  Hana Lorencová, Ph.D.; KMPS bloková 6 1-3
3MA527 Pokročilé procesy projektového managementu Ing. Helena Hrůzová, CSc.;  KM 2/2 6 2-3
3MA528 Projektová praxe Ing. Helena Hrůzová, CSc.; KM 4/0 6 3-4
3MA529 Praktické aplikace agilního projektového managementu Ing. Helena Hrůzová, CSc.;  KM 2/2 6 3-4

 

Složení státní závěrečné zkoušky/souborné zkoušky z vedlejší specializace

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z těchto povinných předmětů:

Ident Název
3MA526 Úvod do projektového managementu
3PS532 Kompetence projektového manažera
3MA527 Pokročilé procesy projektového managementu
3MA528 Projektová praxe
3MA529 Praktické aplikace agilního projektového managementu

Studenti mohou zpracovat z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace i své diplomové práce.

 

Zadání praktických projektů pro předmět 3MA526 od generálního sponzora VŠE v Praze, České spořitelny, a.s.

LS 2020/2021 – Pojištění pomáhá mladým klientům a my jim to řekneme

ZS 2020/2021 – Cesta mladého klienta za jeho finančním zdravím. Značka: Hledá se

LS 2019/2020 – Onboarding s cílem primarizace: Vítejte, kliente! Aneb první kroky s účtem budou zážitek

ZS 2019/2020 – Customer Care — péče o mladé klienty

LS 2018/2019 – Vedeme mladé k prosperitě

ZS 2018/2019 – Pobočka pro studenty

LS 2017/2018 – Využití legislativy PSD2 pro zlepšení klientské zkušenosti s bankou

ZS 2017/2018 – Navýšení počtu uživatelů bankovních mobilních aplikací

LS 2016/2017 – Finanční vzdělávání studentů VŠ

ZS 2016/2017 – Zvýšení atraktivnosti banky u cílové skupiny mladých