Management organizací pro budoucnost (3MB)

Garantem vedlejší specializace je prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

 

Cíl vedlejší specializace

Cílem této vedlejší specializace je prohloubit, rozšířit a propojit teoretické znalosti studentů s praktickými znalostmi, technikami a dovednostmi v oblasti řízení organizací a organizačního rozvoje, ekonomie organizací, řízení organizačních změn, v problematice organizační architektury, řízení mezinárodních týmů a v oblasti chování firem v různých prostředích.

 

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace navazuje na znalosti a dovednosti studentů získané na bakalářském stupni studia managementu, ekonomie, psychologie a sociologie, řízení lidských zdrojů, rozhodování, procesního řízení a řízení provozu.

  • Studenti poznají a budou schopni analyzovat aktuální pokročilé trendy v organizování při vytváření inteligentních, adaptabilních organizací. Podrobně se seznámí s principy a specifiky řízení změn v organizacích. Poznají zásady a nástroje organizačního rozvoje a mezinárodního managementu. Pochopí význam organizačních struktur zaměřených na člověka a budou schopni tyto poznatky zavádět do praxe.
  • Studenti budou podrobně studovat chování firem v různých prostředích za využití behaviorálních a experimentálních přístupů k ekonomické organizaci a analyzovat determinanty organizačních postupů a jejich dopad na výkonnost organizací.
  • Budou konfrontování s aktuálními výzvami a příležitostmi, kterým čelí manažeři současných organizací. Studenti se seznámí s nejnovějšími trendy v řízení a chování organizací,
  • Poznají, jak zajistit trvalý rozvoj organizací v podmínkách rychle se měnící mezinárodní situace, naučí se aplikovat principy adaptivního řízení, jak řídit proces změny, jak pracovat v podmínkách globální konkurence a jak zajistit udržitelnost trvalého rozvoje organizace.
  • Při řešení praktických případových studií a příkladů budou studenti pracovat v týmech a formou projektové praxe se propojí s mezinárodními týmy. Budou pracovat v reálných podmínkách spolupráce s mezinárodními multikulturními týmy.  Naučí se rozvinout své kompetence v řízení organizací a týmů a prakticky si osvojí efektivní postupy a nástroje řízení.

 

Profil absolventa specializace

  • Absolventi disponují ucelenými odbornými znalostmi v řízení organizačních změn, řízení organizačního rozvoje, ekonomie firem, designu organizací, chování organizací, řízení multikulturních týmů, principů (samo)řízení a znají aktuální formy organizací zaměřené na lidi.
  • Absolventi získají osobní zkušenost s prací v mezinárodním prostředí organizací s vysokou diverzitou, pochopí význam a odlišnosti podnikových kultur, naučí se respektu k diverzitě a ocení spolupráci s týmy napříč hranicemi států i organizací.
  • Absolventi budou schopni aplikovat metody, techniky a nástroje behaviorálních a experimentálních přístupů k ekonomické organizaci a k řízení organizací. To vše absolventům umožní rozvinout jejich praktické dovednosti a usnadní jim přechod do náročného pracovního prostředí.

 

Uplatnění v praxi

Absolventi vedlejší specializace najdou široké uplatnění na různých pozicích v ziskové, neziskové i státní sféře, v malých, středních i velkých organizacích, v konzultačních společnostech, ve výzkumných organizacích, sportu, kultuře i samosprávě.

Budou schopni plnit úkoly v rámci lokálních i mezinárodních týmů. Budou se dobře orientovat v proměnlivém prostředí a budou schopni vykonávat náročné úkoly na všech organizačních úrovních.

 

Struktura povinných předmětů vedlejší specializace

Kód předmětu Předmět Vyučující ECTS Př/Cv Skupina
3MI801 3MI801 Ekonomie organizací Doc. Ing. Marek Hudík, Ph. D. 4 0/2 sP, hV, cVM
3MA512 3MA512 Řízení změn v organizacích Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D. 4 0/2 sP, hV, cVM
3MA513 3MA513 Organizační rozvoj Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D. 6 0/4 sP, hV, cVM, sSZ
3MA514 3MA514 Praktikum mezinárodního managementu Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 4 0/2 sP, hV, cVM
3MA515 3MA515 Organizační architektura pro budoucnost Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D. 4 0/2 sP, hV, cVM
3MA516 3MA516 Projektová praxe mezinárodního managementu Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 8 0/6 sP

 

Studium vedlejší specializace je zakončeno zpracováním týmového projektu v rámci předmětu  3MA516 Projektová praxe mezinárodního managementu.

Na základě témat vyučovaných v rámci vedlejší specializace mohou studenti zpracovávat i své diplomové práce.

 

Administrativa VS