Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!

Název: Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!

Číslo: CZ.2.17/3.1.00/33344

Program: Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu

Zaměření projektu: Mezinárodní spolupráce VŠ nebo VOŠ a sdílení příkladů dobré praxe jako součást inovovaného studijního programu

Popis:

Projekt rozvíjí mezinárodní dimenzi výuky VŠE v Praze. Rozšiřuje rostoucí, ale stále nedostatečný počet výjezdů studentů na studijní a poznávací pobyty do zahraničí. Podobně projekt usiluje o zvýšení kontaktu se zahraničním prostředím ve výuce (formou mezinárodních týmů, zadání příkladů k řešení, studia cizích jazyků).

Ačkoliv zaměstnavatelé velmi oceňují zahraniční zkušenost, neboť řada absolventů pracuje pro mezinárodní firmy a české firmy s mezinárodními ambicemi, nemalá část absolventů získává rozsáhlejší mezinárodní zkušenosti až pozdě – po absolvování školy.

Zatímco zahraniční školy vysílají na studijní pobyty až celý ročník (!), možnosti výjezdů studentů českých vysokých škol jsou omezené. Navyšování počtu studijních pobytů je pomalé vzhledem k recipročnímu charakteru pobytů a nutnosti nabízet velké množství předmětů v cizím jazyce pro zahraniční studenty.

Projekt rozšíří nabídku studentům VŠE v Praze dalšími podpůrnými formami a doprovodnými aktivitami např. soutěžemi případových studií, rozšířením výuky hostujících profesorů a především kratších poznávacích výjezdů.

Také vyučující budou připravováni na výuku předmětů v cizím jazyce. Důraz bude kladen nejen na odbornou stránku, ale i na aktivní používání jazyka. Formou školení a stáží získají vyučující mezinárodní přehled, naváží či prohloubí spolupráci se zahraničními kolegy a zvýší úroveň vyučovaných předmětů.

Mezi výstupy bude 11 nových či inovovaných předmětů, nová partnerství se zahraničními školami, 15 podpořených vyučujících a 290 podpořených studentů.

Udržitelnost bude zajištěna také rozšířením kapacit pro studenty partnerských škol, které recipročně přijímají naše studenty.

Projekt je originální snahou překročit „zónu komfortu“ studentů i vyučujících, rozvinutím krátkých studijních cest „na zkušenou“ studentů s odborným doprovodem i využitím moderních a netradičních forem spolupráce.

Zahájení realizace: 1. 11. 2010
Ukončení realizace: 30. 4. 2013


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Operacni_program_praha_adaptabilita_logo