Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky

Název: Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky

Číslo: CZ.2.17/3.1.00/33342

Program: Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, katedra managementu

Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Popis: Smyslem projektu je zvýšení pracovních kompetencí a konkurenceschopnosti studentů VŠE v Praze na trhu práce. Tohoto bude dosaženo prostřednictvím vytvoření uceleného vzdělávacího minicyklu tří předmětů, které umožní propojení teoretické výuky s praxí:

  • Microeconomics of Competitiveness (Hledání konkurenční výhody) – vyučovaný v anglickém a českém jazyce
  • Praktické aspekty řízení podniků
  • Řízená praxe v podnicích

Předměty budou vytvořeny ve spolupráci s odborníky z praxe a v přímé návaznosti na požadavky budoucích zaměstnavatelů studentů (firem). Záštitu nad praxemi studentů převezme partner projektu – Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade.

Významnou součástí projektu je i zapojení VŠE v Praze do prestižní mezinárodní sítě škol Microeconomics of Competitiveness (MOC) pod vedením prof. M. Portera z Harvard Business School (HBS). Zapojení do této sítě umožní použít při výuce vzdělávací materiály (zejména případové studie) a metodologii výuky vyvinutou na HBS.

Projekt je určen pro studenty navazujících magisterských programů VŠE v Praze, zejména pak pro studenty navazujícího magisterského programu Podniková ekonomika a management.

V rámci projektu bude zvýšena i lektorská a odborná kvalifikace vyučujících, kteří se budou podílet na výuce kurzů minicyklu. Půjde především o semináře a tréninky v moderních metodách výuky (případové studie, inovační nástroje, koučing studentů apod.), kurz odborné angličtiny a stáže na členských školách sítě MOC.

Realizace projektu byla zahájena k 1. listopadu 2010, v současné době probíhá příprava prvního kurzu minicyklu – Microeconomics of Competitiveness. Zahájení výuky minicyklu je plánováno v zimním semestru akademického roku 2011/2012.

Zahájení realizace: 1. 11. 2010
Ukončení realizace: 30. 4. 2013

Informace najdete také na facebooku


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Operacni_program_praha_adaptabilita_logo