Správa společností – Hučka, M.; Malý, M.; Okruhlica, F.

Správa společností

Hučka, M.; Malý, M.; Okruhlica, F

V publikaci je kladen důraz na objasnění nejdůležitějších teoretických přístupů, ze kterých zásady správy společností historicky vycházejí, co je podstatou tohoto jevu a jaký lze v budoucnu očekávat jeho další vývoj. Je však velkou pomocí i pro zkušené manažery z praxe, kteří v ní mohou nalézt odpovědi na řadu problémů, se kterými v praxi zápasí. Relativně velký prostor je v knize věnován rovněž charakteristice a rozborům různých názorů a doporučení, které se ve formě kodexů, principů a metodik snaží o neustálé zkvalitnění této aktivity. Jsou zde rovněž uvedeny poslední výsledky výzkumných prací, na kterých autoři knihy spolupracovali se svými zahraničními spolupracovníky. Systémy správy společností se v různých zemích velmi liší. Různé právní systémy, institucionální rámce a tradice znamenají, že na celém světě byla vypracována řada různých přístupů. Pro všechny dobré režimy správy společností je ovšem společný vysoký důraz kladený na zájmy akcionářů, aby jejich investiční prostředky vložené do společnosti byly používány efektivně a prozíravě. Tato kniha nechce hodnotit, který přístup, režim či model správy společnosti je nejlepším a nesnaží se ani žádnému stranit. Spíše se pokouší nalézt silné a slabé stránky každého z nich. Jejím účelem není obhajovat některý z přístupů či modelů, nýbrž zkoumat působení vlastního procesu správy a poskytnout východiska pro různá témata a problémy, předložit odborné veřejnosti ucelený soubor poznatků k problematice správy společností a podnítit další diskusi. Současně chce poskytnout výchozí rámec pro lepší chápání a hodnocení vyvíjejícího se systému správy společností v České republice.