Moderní organizační architektura – Dědina, J.; Malý, M.

Moderní organizační architektura

Dědina, J.; Malý, M.

Autoři se v knize snaží určit hlavní směry, kterými se organizace podniků bude v nejbližší budoucnosti ubírat a na které z těchto směrů by se manažeři měli soustředit při svých úvahách. Tyto tendence však nemohou posuzovat izolovaně, ale musí mít stále na paměti, že okolí podniku a požadavky na podnik okolím kladené jsou dynamickou veličinou podléhající neustálým změnám. Kvůli tomuto turbulentnímu vývoji musí podnik rozvíjet organizační flexibilitu. Při změnách stávající struktury většinou vychází ze současného stavu i historického vývoje, který ať chceme či nechceme budoucí vývoj určitým způsobem ovlivňuje, stejně jako stanovená strategie, dosažená úroveň podnikové kultury, personální předpoklady i finanční možnosti. Zvážení všech těchto i dalších faktorů s rozdílnou vahou důležitosti v různých konkrétních podmínkách vede k volbě vhodných směrů rozvoje organizační architektury, které se mohou podle těchto konkrétních podmínek lišit. Kniha by měla dát čtenáři konkrétní návod, jakými organizačními opatřeními reagovat na různé podmínky. Máme stále na zřeteli praxí již mnohokrát ověřenou zkušenost, že existuje výrazná souvislost mezi úspěchem podniku a jeho schopnosti přizpůsobit svoji organizační architekturu konstelaci podmínek, které ji ovlivňují.V knize je uvedeno osm tendencí, které podle našeho názoru charakterizují budoucí rozvoj organizační architektury podniků a společností. Jsou to strategické aliance, síťové struktury, decentralizace, týmová spolupráce, outsourcing, virtuální organizace, procesní řízení a využití teorie životního cyklu. Tyto tendence slouží jako základ třídění celé knihy do kapitol.