Management hodnotových informací – Vlček, R.

Management hodnotových inovací

Vlček, R.

Autor ve své publikaci otevírá čtyři základní témata, jimiž jsou hodnota pro zákazníka,
hodnotový management, hodnotové inovace a strategie managementu inovací. V prvním tématu prezentuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka a dospívá k charakturistice univerzálního pojetí hodnoty pro zákazníka, v jehož rámci zdůrazňuje možnosti
a přínosy větší integrace zákazníka s výrobní firmou při tzv. spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem.To ještě více posiluje roli hodnoty pro zákazníka jako svorníku ekonomických zájmů subjektů strany nabídky a subjektů strany poptávky. Vede to ke zvýšení podnikatelských efektů a posílení konkurenčního postavení firmy díky většímu uspokojení zákazníků v důsledku nabídky produktů s vysokou hodnotou pro zákazníka. Procesy maximalizace hodnoty pro zákazníka realizované metodickými nástroji a postupy hodnotového managementu,
vyúsťují v hodnotové inovace. Cílem hodnotových inovací je docílení tzv. hodnotového dvojefektu v podobě maximalizace hodnoty pro zákazníka při současném růstu hodnoty firmy. Ukázky příkladů z praxe hodnotových inovací zvyšují názornost této části publikace.
V druhé polovině publikace je velká pozornost věnovaná strategiím managementu ino-
vací. Je zde prezentována šestice skupin strategických manažerských přístupů při řízení ino-
vací uskutečňovaných z hlediska různých záměrů a cílů a řešících odlišné inovační problémy.
Ve všech uváděných strategiích managementu inovací se zdůrazňuje vhodnost a vysoká efektivnost využívání hodnotových inovací při strategickém řízení a provádění inovačních procesů ve firmách a organizacích. V souladu s názvem publikace se tak prezentují aplikační
podoby managementu hodnotových inovací v praxi podnikatelských subjektů.
Kniha je určena manažerům všech úrovní řízení, kteří jsou odpovědni za modernizaci, růst a prosperitu svých organizací, a studentům ekonomických a technických vysokých škol.