Management a moderní organizování firmy – Dědina, J.; Odcházel, J.

Management a moderní organizování firmy

Dědina, J.; Odcházel, J.

Kniha se vysvětluje problematiku managementu a organizování podniku podle novodobých přístupů a to ze širší perspektivy, než by to dokázaly dílčí disciplíny samostatně. Integruje jednotlivé specifické disciplíny do jednoho komplexního celku management a organizování podniku, tak, aby manažer nebo vedoucí pracovník měl přehled o jednotlivých problémových oblastech potřebných k řízení a organizování podniku nebo organizačních jednotek a tím získal snadněji a rychleji komplexní přehled o více nástrojích a činnostech, které s řízením a organizováním podniku, tj zejména lidí, ale i technických systémů souvisí. Autoři knihu vydali po víceleté vzájemné spolupráci, kdy oba spojili své bohaté, jak teoretické, tak praktické poznatky a z zkušenosti v tomto vědním oboru. Autoři analyzují a interpretují jednotlivé funkční oblasti řízení podniku a vysvětlují jejich výhody a nevýhody s konkrétními možnostmi použití v konkrétních situacích za účelem zvýšit celkovou prosperitu podniku v podmínkách globalizace. Jedním z nejčastějších problémů manažerů je volba vhodných a účinných nástrojů pro řízení a organizování podniku. Proto je cílem této knihy podat čtenáři přehled o jednotlivých problematikách jako například vlivu globalizace na novodobé trendy v organizování společností tj. na organizační vztahy mezi organizačními jednotkami, týmy a jednotlivci, na komunikaci mezi těmito organizačními prvky, které tvoří organizační uspořádání pomocí síťových organizačních seskupení, virtuálních organizací a strategických aliancí. Kromě přehledu klasických organizačních struktur útvarových se věnujeme nové metodologii pro tvorbu organizování pomocí procesního řízení v organizaci manažerskému rozhodování.