Štíhlá výroba a inovace

Název projektu:         Budování partnerství a posilování spolupráce v oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství s důrazem na posílení konkurenceschopnosti ČR

Reg. č. projektu:        CZ.1.07/2.4.00/31.0096

Program:                    Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2, oblast podpory 2.4

Realizátor:                 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Partneři projektu:     Vysoká škola ekonomická v Praze

CPI – Centrum průmyslového inženýrství, s.r.o.

Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání

API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.

Fosfa akciová společnost

Zaměření projektu: Hlavním posláním projektu je navazování a posilování vztahů mezi subjekty akademického, vědeckovýzkumného, podnikatelského a veřejného sektoru. Tematicky se projekt zaměřuje na štíhlou výrobu a služby, inovace produktů a procesů a průmyslové inženýrství.

Cílové skupiny projektu tvoří studenti FaME UTB ve Zlíně, pracovníci VŠ a pracovníci ve VVaV, kteří budou moci napříč jednotlivými sektory sdílet znalosti a nově získávat unikátní know-how také ze zahraničí.

Vizí projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity ekonomiky České republiky navazováním a posilováním vztahů mezi subjekty akademického, vědecko-výzkumného, podnikatelského a veřejného sektoru na poli štíhlé výroby a služeb, inovací produktů a procesů a průmyslového inženýrství. V rámci projektu bude vytvořena komunikační platforma, prostřednictvím které dojde ke sdílení know-how mezi spolupracujícími subjekty.

Hlavním cílem projektu je zlepšit uplatnitelnost absolventů FaME UTB ve Zlíně, kteří získají znalosti a dovednosti v oblasti statisticky řízené kvality, managementu inovací a optimalizace procesů.

Realizace projektu začala dne 1. října 2012 a v současné době dochází k vytipování prvních stáží a workshopů a k ustavování konkrétní podoby komunikační platformy.

Klíčové aktivity projektu

KA01: Účast na zahraničních odborných stážích, konferencích a workshopech – jedná se mimo jiné o jazykové kurzy, zahraniční konference a kongresy, další vzdělávací aktivity a stáže na zahraničních univerzitách, které mají pomoci získat potřebné know-how.

KA02: Interaktivní zahraniční workshopy a exkurze – jde o zahraniční studijní cesty pro studenty, pedagogy a členy realizačního týmu. Studenti v rámci cesty absolvují exkurze ve vybraných podnicích, workshopy s pracovníky firem, přednášky a diskuze s odborníky z dané země, seznámí se přímo s místními reáliemi a na závěr celou cestu shrnou formou eseje ze studijní cesty, resp. zpracováním práce pro spolupracující firmu.

KA03: Aktivní příprava studentů na odborné praxe – v rámci aktivity budou pořádány workshopy pro studenty, kteří se následně zúčastní praxe v rámci KA 04. Smyslem workshopů je pomoci studentům získat teoretické znalosti z oblasti štíhlé výroby a inovací, ještě před nástupem na praxi.

KA 04: Tuzemské a zahraniční odborné praxe – v návaznosti na KA03 budou pořádány odborné praxe v tuzemsku i zahraničí pro studenty UTB v délce cca jednoho měsíce (20 pracovních dnů).

KA 05: Vytvoření a rozvoj komunikační platformy – cílem KA je vytvoření a rozvoj interaktivní komunikační platformy, v rámci které bude docházek k realizaci společných seminářů, workshopů, odborných setkání a networkingovým aktivitám.

KA 06: Posilování vzájemné spolupráce formou vzdělávacích a školících aktivit – cílem KA je realizace vzdělávacích a tréninkových aktivit, které umožní pracovníkům VŠ a pracovníkům VVaV zvýšit kompetence a znalosti nutné pro vzájemnou spolupráci a přenos informací.

KA 07: Využití a zařazení získaných poznatků a zkušeností do výuky studentů – v rámci této KA budou znalosti a zkušenosti získané v rámci ostatních KA implementovány přímo do výuky předmětů žadatele, tj. FaME UTB.

KA 08: Letní škola produktivity a inovací – pro studenty, členy realizačního týmu a pracovníky VVaV bude organizována intenzivní Letní škola produktivity a inovací. Letní škola bude založena na zkušenostech partnera – Akademie produktivity a inovací, která má s obdobnými akcemi bohaté zkušenosti.

Zahájení realizace: 1. 10. 2012
Ukončení realizace: 30. 9. 2014


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.

Evropsky_socialni_fond_statni_rozpočet_cr_logo