Inovace předmětu Corporate Governance

Projekt: „Corporate Governance (Správa společností)“
FRVŠ č. 1276/2009
Hlavní řešitel: prof. Ing. Milan Malý, CSc.
spoluřešitel: Ing. Michal Theodor

Anotace:
Základním cílem projektu je přispět k modernizaci obsahu výuky v magisterském studiu na
fakultě podnikohospodářské VŠE Praha program Ekonomika a management, obor Podniková
ekonomika a management inovací předmětu „Správa společnosti“.

Jako konkrétní výstup bylo předpokládáno vypracování pěti případových studií:
1. CG in Non-profit Organizations (Case of Healthcare Sector)
2. European Joint Stock Company
3. Assessment of the level of CG in Tatra truck manufacturer Company
4. Hostile takeovers in the EU
5. Corporate social performance – analysis in selected Czech company

Tyto stanovené cíle byly beze zbytku splněny. Oproti původnímu zadání došlo u jedné
z pěti případových studií k rozšíření předmětu řešení z původní aplikace společenské
odpovědnosti podniku na českou společnost na globální organizaci. Hlavním důvodem tohoto
rozšíření na nadnárodní organizaci byla možnost lepší ilustrace širších konsekvencí důsledků
společenské výkonnosti podniku, které přesahují hranice jednoho státu a mají multinacionální
charakter.

Vypracovaných pět nových případových studií bylo zařazeno do návrhu inovace
stávajících osnov předmětu jako příprava k nové akreditaci. Navrhované změny přispívají
významným způsobem k promítnutí nových celosvětových trendů jako internacionalizace,
globalizace, ale i EU a sociální aspekty ne přes teorii a suchý popis problematiky, ale
konkrétní ilustraci pomocí výše uvedených případových studií.
Projekt úspěšně obhájen v lednu 2010.