Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector

Název: Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector

Program: Program celoživotního učení,  Leonardo da Vinci – Přenos inovací (Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation)

Partneři:

  • Britská vysoká škola City of Glasgow College
  • Výzkumné centrum německé Technische Universität Dortmund
  • Promentek ApS , dánská společnost poskytující IT a poradenské služby v oblasti řízení
  • Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Německá společnost IBK Management solutions, Gmbh

Popis:

Cílem projektu je pomoci partnerským zemím s přechodem na EQARF (Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy). K tomuto účelu poslouží již dříve vytvořený on-line nástroj (SAETO), sloužící pro hodnocení kvality organizací z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zatím dle kriterií ISO 9000 a EFQM. Kromě přizpůsobení tohoto systému pro potřeby EQARF je nutné při jeho tvorbě zohlednit i národní a jiné používané rámce kvality používané v partnerských zemích.

Dalšími výstupy projektu jsou mj. internetové stránky a novinové články presentující závěry projektu, semináře a přednášky, příručka s přehledem případových studií a CD se základními informacemi o projektu.

Inovativnost projektu spočívá v sjednocení EFQM a EQARF tak, aby to bylo srozumitelné pro vzdělávací organizace. Projekt naváže na dříve realizovaný projekt SAETO, ale rozšíří hodnotící kriteria kvality. Tím bude zajištěna větší rovnost podmínek a hodnotících kriterií, a tak i lepší možnost srovnání vzdělávacích institucí zemí Evropské unie.

Zahájení realizace: 1. 10. 2011

Ukončení realizace: 30. 9. 2013


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
program-celozivotniho-uceni-logo

Tisková zpráva o ukončení projektu
Realizace projektu „ACES – Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector“ úspěšně skončila!

Shrnutí projektu:

Smyslem projektu byla snaha pomoci partnerským zemím s implementací EQARF (Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy). Hlavním cílem projektu byla adaptace již existující sady softwarových modulů (SAETO) pro sebehodnocení na lokální podmínky daných zemí (Česká republika, Velká Británie, Německo, Dánsko) a vylepšení. Tyto moduly vychází z modelu excelence EFQM a jsou obsahově přizpůsobeny vzdělávacím organizacím a umožňují jim vytvářet zlepšovací projekty na základě obsáhlého sebehodnocení. Sebehodnocení je velmi důležitou činností, která organizacím pomáhá odhalit silné a slabé stránky a zlepšovat kvalitu služeb.

V rámci projektu byly adaptované nástroje pro sebehodnocení testovány s potenciálními budoucími uživateli softwaru. Testování se zúčastnily vzdělávací organizace z veřejného i soukromého sektoru. Jednotlivé nástroje byly obsahově upraveny na základě zpětné vazby účastníků pilotních testů. Nyní jsou moduly již připraveny k implementaci napříč partnerskými zeměmi a budou distribuovány organizacím na komerční bázi.

Partneři projektu:

  • Britská vysoká škola City of Glasgow College
  • Výzkumné centrum německé vysoké školy Technische Universität Dortmund
  • dánská společnost poskytující IT a poradenské služby v oblasti řízení – Promentek ApS,
  • Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Německá společnost IBK Management solutions, GmbH

Výstupy projektu:

Hlavním výstupem projektu je sada softwarových modulů, adaptovaných na lokální podmínky zemí jednotlivých partnerů projektu. Tyto softwarové moduly slouží pro sebehodnocení organizací ve vzdělávacím sektoru.

Dalšími výstupy projektu jsou vzdělávací materiály zaměřené na oblasti sebehodnocení, excellence a principů neustálého zlepšování.

Více informací o průběhu projektu můžete získat u administrátora projektu na adrese bohackova.lenka@gmail.com.


 

Text připravil/a:
Bc. Lenka Boháčková

Další informace poskytne:
bohackova.lenka@gmail.com