Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector

Název: Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector

Program: Program celoživotního učení,  Leonardo da Vinci - Přenos inovací (Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation)

Partneři:

Popis:

Cílem projektu je pomoci partnerským zemím s přechodem na EQARF (Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy). K tomuto účelu poslouží již dříve vytvořený on-line nástroj (SAETO), sloužící pro hodnocení kvality organizací z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zatím dle kriterií ISO 9000 a EFQM. Kromě přizpůsobení tohoto systému pro potřeby EQARF je nutné při jeho tvorbě zohlednit i národní a jiné používané rámce kvality používané v partnerských zemích.

Dalšími výstupy projektu jsou mj. internetové stránky a novinové články presentující závěry projektu, semináře a přednášky, příručka s přehledem případových studií a CD se základními informacemi o projektu.

Inovativnost projektu spočívá v sjednocení EFQM a EQARF tak, aby to bylo srozumitelné pro vzdělávací organizace. Projekt naváže na dříve realizovaný projekt SAETO, ale rozšíří hodnotící kriteria kvality. Tím bude zajištěna větší rovnost podmínek a hodnotících kriterií, a tak i lepší možnost srovnání vzdělávacích institucí zemí Evropské unie.

Zahájení realizace: 1. 10. 2011

Ukončení realizace: 30. 9. 2013


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague