Bakalářské práce

Fakulta podnikohospodářská nabízí bakalářské studium v následujících oborech:

 • Podniková ekonomika a management – v prezenční formě
 • Arts management – v prezenční formě

Katedra managementu se na všech výše uvedených oborech podílí.

Postup zadání a odevzdání bakalářské práce

 • Téma bakalářské práce si volí student po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
 • Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
 • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře a další náležitosti bakalářské práce jsou uvedeny na stránkách fakulty.
 • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta bakalářské práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 • Student, který plánuje obhajovat bakalářskou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
 • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
 • Student odevzdá 1x vytištěnou bakalářskou práci včetně vytištěné stránky z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce NEBO automatického emailu potvrzujícího korektní vložení práce do InSIS nejpozději do data uvedeného na stránkách katedry.
 • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Pokyny pro odevzdávání v LS 2019/2020

Bakalářské práce budou odevzdávány pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu, tj. nejpozději 13. května 2020. Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce.

Bez odeslání potvrzení o korektním vložení práce (do 23:59 ve středu 13. 5. 2020) na sekretariát nebude bakalářská práce považována za odevzdanou.

 

Další termín odevzdání BP bude do 23. 9. 2020

Obhajoby pak proběhnou v říjnu 2020.

 

Termíny obhajob bakalářských prací v LS 2019/2020 – červen 2020
termín předseda člen KPO učebna čas
úterý 16.6.2020 Dědina Svobodová I. online 9:00
úterý 16.6.2020 Dědina Müllerová online 14:00

 

Podrobné pokyny ohledně organizace obhajob obdržíte od předsedy komise na školní e-mail před konáním obhajoby.

 

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny.

Nadkapacitní zápisy nejsou možné.