Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
3LS Management kvality a Lean Six Sigma

Logo_VS_LSS

Garantem vedlejší specializace je Ing. Alena Plášková, CSc.

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma je zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti procesního managementu a provozního managementu prostřednictvím moderních přístupů Lean Management a Six Sigma. Dále rozvíjí znalosti v oblasti managementu kvality, zejména pak v rámci vytváření, implementace, udržování a zlepšování systémů managementu kvality založených na požadavcích normy ČSN EN ISO 9001.

Akademický rok 2016/2017

Vedlejší specializace studenty připraví na pozice v oblasti provozního managementu, procesního managementu, ale i managementu kvality postaveného na přístupu Six Sigma nebo na mezinárodních normách ISO řady 9000. Studenti získají nejen základní znalosti terminologie a principů přístupů managementu kvality, Lean Management a Six Sigma, ale i znalosti a schopnosti aplikovat celou řadu metod a technik využívaných v těchto přístupech, z nichž mnohé jsou aplikovatelné také individuálně. Díky spolupráci s organizacemi, které využívají ucelené přístupy Lean Management a Six Sigma, mají zaveden systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 nebo aplikují vybrané metody a techniky spadající do těchto přístupů, si studenti ověří znalosti získané v rámci předmětů při řešení reálných problémů.

Profil absolventa specializace

Absolventi budou znát rozsáhlý soubor dílčích metod a technik, které jsou v přístupech Lean Management, Six Sigma a v managementu kvality využívány a budou je schopni aplikovat na konkrétní, reálné problémy jak izolovaně, tak v různých kombinacích. Budou dále schopni kombinovat velké množství individuálních metod a technik do komplexní podoby systému managementu kvality nebo přístupu Lean Management, Six Sigma, nebo kombinovaného přístupu Lean Six Sigma, což jim umožní identifikovat a řešit existující neshody, plýtvání a vysokou variabilitu v podnikových procesech.

Studenti získají praktické zkušenosti s řešením problémů v rámci systémů managementu kvality, přístupů Lean Management a Six Sigma na základě absolvování předmětu Řízená praxe managementu kvality a Lean Six Sigma.

Na jaké obory/programy specializace navazuje

Vedlejší specializace navazuje na předchozí znalosti studentů získané na bakalářské úrovni studia. Především využívá znalostí v oblasti statistiky, podnikové ekonomiky, ekonomického rámce, managementu, managementu kvality, environmentu a bezpečnosti, provozního managementu a řízení týmů.

Podmínky pro volbu vedlejší specializace

Podmínkou pro vstup je zvládnutí základů statistiky, která patří mezi hlavní nástroje zejména v přístupu Six Sigma. Další podmínkou jsou znalosti ze základních kurzů managementu, a provozního managementu. Znalosti provozního managementu tvoří základ pro zvládnutí znalostí a dovedností v oblasti Lean Management.

Struktura povinných předmětů vedlejší specializace

Poznámka: v posledním sloupci je uveden doporučený semestr studia v rámci magisterského navazujícího studia.

Ident Název Garant Hodin ECTS Sem.
3MA551 Six Sigma Ing. Alena Plášková, CSc. 2/2 6 1
3MA552 Lean Management Ing. Alena Plášková, CSc. 2/2 6 1
3MA553 Metody a techniky v managementu kvality a Lean Six Sigma Ing. Alena Plášková, CSc. 2/2 6 2
3MA554 Systémy managementu kvality, environmentu a BOZP Ing. Alena Plášková, CSc. 2/2 6 2
3MA555 Řízená praxe managementu kvality a Lean Six Sigma Ing. Alena Plášková, CSc. bloková 6 2

Složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní zkouškou z těchto povinných předmětů. Studenti mohou zpracovat z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace i své diplomové

Ident Název
3MA551 Six Sigma
3MA552 Lean management
3MA553 Metody a techniky v managementu kvality a Lean Six Sigma
3MA554 Systémy managementu kvality, environmentu a BOZP

 

Zapojte se do praxí studentů

V rámci vedlejší specializace „Management kvality a Lean Six Sigma“ nabízíme firmám a institucím možnost zapojení studentů do praxe. Studenti budou řešit na pracovištích reálné, vydefinované problémy z oblasti procesního řízení metodikou Six Sigma, přístupem Lean Managementu, nebo jejich kombinací. Pro zapojení do praxí poptáváme organizace, které se kvalitě, Leanu či Six Sigmě věnují nebo chtějí procesy zlepšovat. Více informací: felipe.martinez[at]vse.cz